Wadliwy tempomat w Fordach

Peginterferon Alfa-2a u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C cd

Skuteczność oceniano mierząc RNA HCV w osoczu, mierząc aminotransferazę alaninową w surowicy i badając histologiczne cechy próbek wątroby przed i po leczeniu. Głównymi punktami końcowymi skuteczności były odpowiedź wirusologiczna (wskazywana przez niewykrywalne poziomy RNA HCV w analizie za pomocą Cobas Amplicor HCV [wersja 2.0], która ma niższy limit wykrywania 100 kopii na mililitr) w 72 tygodniu i odpowiedź biochemicz...

Więcej »

Clearing the Air: Astma i ekspozycja powietrza w pomieszczeniach

Rosnące trendy w astmie i związanych z nią chorobach alergicznych stwarzają problem, który dotyka wiele krajów rozwiniętych i rozwijających się i do tej pory przeciwstawił się wyjaśnieniom innym niż przypisywanie winy za zmianę stylu życia i środowiska. Ale jakie aspekty środowiska mogą być odpowiedzialne za te zmiany. Szereg hipotez zostało wysuniętych - hipoteza higieniczna znajduje popularną korzyść - ale pozba...

Więcej »

Techniki rewaskularyzacji w ostrym zawale mięśnia sercowego

Schömig i in. (Wydanie 10 sierpnia) przedstawia wyniki randomizowanego badania klinicznego, w którym porównano stentowanie wieńcowe z blokadą glikoproteiny IIb / IIIa (abciximab) z fibrynolizą tkankowym aktywatorem plazminogenu (alteplaza) w leczeniu ostrego zawału mięśnia sercowego. Autorzy wykazali, że wyniki i wyniki leczenia zawału serca i przeżycia były znacznie lepsze w grupie pacjentów poddanych stentowaniu i otrzymuj...

Więcej »

Pęknięcie śródpiersia.

Mutację Ser532Pro w genie ciężkiego łańcucha .-miozyny i delecję .Lys210 w genie troponiny T wykryto przez hybrydyzację swoistą dla oligonukleotydu; Ser532Pro został również wykryty przez zmodyfikowane trawienie enzymem restrykcyjnym.18 Obecność mutacji łańcucha ciężkiego .-miozyny Phe764Leu, która znosi miejsce restrykcyjne MboII, potwierdzono przez trawienie genomowym DNA tym enzymem. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. ...

Więcej »
Wadliwy tempomat w Fordach 751#błonnik odchudzanie , #glista ludzka cykl , #leptyna w jakich produktach , #bolacy sutek u mezczyzn , #bmm konin , #grupa krwi a1 co oznacza 1 , #krem na naczynka forum , #krótkowzroczność i astygmatyzm , #lecytyna gdzie występuje , #torbiel szczękowa ,